EU programmer og utlysninger for forskningsmiljø i UoH- og instituttsektor

Sist oppdatert 22.09.2011 av Thomas Slagsvold

EU har verdens største program for forskning og innovasjon. Større og større andel av de norske midlene rettet mot forskning blir nå tildelt gjennom EUs programmer i store fellesutlysninger der alle land i EU og EØS kan søke. EUs programmer blir derfor en viktigere og viktigere arena for å skaffe forskningsfinansiering til å bygge opp robuste forskningsgrupper og et attraktivt fagmiljø . I tillegg gir EU prosjekter gode nettverk for kompetanseflyt og tilgang til ny teknologi og avansert utstyr.

Litt kort om EU programmene

Det finns et utall av programmer og aktiviteter som har som målsetting å løfte Europa til et verdensledende forskningsområde. Programmene har som regel som mål å støtte en eller flere av følgende områder; 1) ''state of the art''  forskning og teknologiutvikling, 2) anvendt forskning mot sentrale sektorer eller samfunnsutfordringer i samarbeid med industri eller offentlig sektor, 3) nettverk og samarbeidsarenaer mellom næringsliv, forskningsmiljø og det offentlige, og 4) karriereutvikling gjennom mobilitet på tvers av landegrenser. Oversikt over hvordan de ulike programmene er organisert finnes her.

EUs 7. RP er det klart største, og spesielt er delprogrammene i Cooperation spesielt tilrettelagt for store prosjekter der høykvalitets forskningssamarbeid er en av grunnpilarene. Prosjektene må allikevel som regel vise et klart anvendelsefokus der spesielt næringslivet skal være med som utvikler eller bruker av resultatene. I kontrast består Ideas og People programmet i hovedsak av mindre prosjekter som uavhengig av tema støtter  ''state of the art''  forskning, karriereutvikling og mobilitet og nettverk mellom land og aktører. 

I randsoneaktivtene til EUs 7. RP og de andre sektorprogrammene er forskningsmiljøenes deltagelse sentral, men prosjektene har som regel fokus på å løfte sentrale tema og samfunnsutfordringer der næringsliv eller det offentlige er driveren. Dette gjelder feks Research for the benefits of SMEs, Private-Public Partnerships og Joint Technology Initiatives (se også For bedrifter).

Under det enkelte aktuelle program gis det en kort introduksjon med henvisning til andre nettsider der utfyllende informasjon finnes. Dette er i stor grad Forskningsrådets Europakontor sine nettsider samt EU kommisjonens utlysningssider for søkere / deltagere, CORDIS. Her legges det fortløpende ut all relevant informasjon om de ulike programmene og pågående utlysninger med sentrale dokumenter som er nødvendig for å sende inn en søknad. Utlysningssiden finner du her.

Cooperation programmene

Cooperation programmet består av tverrrnasjonalt forskningssamarbeid i og utenfor EU innenfor ti temaområder som skal tilsvare de viktigste områdene innenfor kunnskap og teknologi i Europa. Oversikt over de 10 delprogrammene finner du på sidene om

De 10 delprogrammene har flere utlysninger der målgrupper og målsettinger varierer. Det er arbeidsprogrammet for det enkelte program som beskriver hva slags type prosjekt som ønskes finansiert. Ofte er det en forskningsinstitusjon som er prosjektleder i slike større prosjekter, men bedriftsdeltagelse er allikevel som regel et krav.

Cooperation programmene er delt inn i satsingsområder (activities / challenges) der hver av disse igjen er delt inn i flere områder (topics / objectives). Det er under hvert område en finner de konkrete utlysningene (calls). Antall utlysninger under hvert område vil variere fra gang til gang i tråd med arbeidsprogrammet. Det er arbeidsprogrammet (WP) som gir informasjon om bakgrunn, målsettinger, retningslinjer og krav for de enkelte utlysningene. Programmet har som regel 1 stor utlysning i året, men programmet kan også delta i fellesutlysninger med andre programmer. I seksjonen under finnes det relevant informasjon og linker til sentrale Cooperation program for forskningsmijø i Vestfold.

Nanosciences, Nanotechnologies,Materials and new Production Technologies (NMP)

Se Forskningsrådets NMP sider og EU kommisjonens NMP sider for informasjon og linker om programmet.

NMP programmet er delt inn i fire Activities der hver av disse igjen er delt inn i flere Topics (se figur). NMP programmet deltar også i flere Private-Public Partnerships (PPP) med egne utlysninger i samarbeid med andre Cooperation program (se figur og her). Disse er allikevel  beskrevet og implementert som en del av arbeidsprogrammet, og utlysningene er derfor koordinert med programmets egne utlysninger.

 

 AKTIVE UTLYSNINGER med frist 8. nov 2011 (1. step) og 1. des 2011 (2. step og PPP) 

Se følgende sentrale linker:

 

Information and Communication Technologies (ICT)

Se Forskningsrådets ICT sider og EU kommisjonens ICT sider for informasjon og linker om programmet.

ICT programmet er delt inn i ni Challenges der hver av disse igjen er delt inn i flere Objectives (se figur). ICT programmet deltar også i flere Private-Public Partnerships (PPP) med egne utlysninger i samarbeid med andre Cooperation program (se figur og her). Disse er allikevel  beskrevet og implementert som en del av arbeidsprogrammet, og utlysningene er derfor koordinert med programmets egne utlysninger.

 

AKTIVE UTLYSNINGER med frist 1. des 2011 (PPP) og 17. jan 2012 (ICT 8) 

Se følgende sentrale linker:

 

Energy

Se Forskningsrådets Energy sider og EU kommisjonens Energy sider for informasjon og linker om programmet.

Energy programmet er delt inn i åtte Activities der hver av disse igjen er delt inn i flere Topics (se figur). Energy programmet deltar også i flere Private-Public Partnerships (PPP) med egne utlysninger i samarbeid med andre Cooperation program (se figur og her). I tilegg er programmet med i Oceans of tomorrow initiativet. Disse er allikevel beskrevet og implementert som en del av arbeidsprogrammet, og utlysningene er derfor koordinert med programmets egne utlysninger.

 

AKTIVE UTLYSNINGER med frist 25. okt 2011 (1. step) og 1. des 2011 (PPP) 

Se følgende sentrale linker:

 

Transport

Se Forskningsrådets Transport sider og EU kommisjonens Transport sider for informasjon og linker om programmet.

Målet med Transportprogrammet er å utvikle et sikrere, smartere og grønnere integrert transportsystem i Europa. Dette inkluderer alle transportformer på sjø, til lands og i luften. Transportprogrammet er inndelt i fire områder / challenges:

 • AAT - AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT) – Luft
 • SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST), – Overflatetransport, dvs. veg, jernbane og maritim transport
 • HORIZONTAL ACTIVITIES for the implementation of the TRANSPORT PROGRAMME (TPT) – Tversgående aktiviteter for å implementere transportprogrammet
 • GALILEO

De fire områdene er delt inn i fire Activities der hver av disse igjen er delt inn i flere Topics (se figur). Energy programmet deltar også i en Private-Public Partnerships (PPP) med egne utlysninger i samarbeid med andre Cooperation program (se figur og her). I tilegg er programmet med i Oceans of tomorrow initiativet. Disse er allikevel  beskrevet og implementert som en del av arbeidsprogrammet, og utlysningene er derfor koordinert med programmets egne utlysninger.

 

AKTIVE UTLYSNINGER med frist 1. des 2011 (inkl. PPP) 

Se følgende sentrale linker:

 

Socio-economic Sciences and the Humanities (SSH)

Se Forskningsrådets SSH sider og EU kommisjonens SSH sider for informasjon og linker om programmet.

SSH kretser rundt utfordringene Europa i dag står overfor, og det tas opp en rekke tema knyttet til vekst, sysselsetting, livskvalitet, språk, kultur og globalisering. SSH programmet er inndelt i åtte satsingsområder / Activities:

 1. Vekst, sysselsetting, konkurranse i kunnskapssamfunnet
 2. Kombinere perspektiver: økonomiske, sosiale og miljø i Europa
 3. Hovedtrender: Demografi, arbeid, kultur, kriminalitet
 4. Europa i verden: Regioner, samarbeid, menneskerettigheter
 5. Borgeren i EU: Demokrati, styring, mangfold, verdier, historie
 6. Nye sosio-øk. indikatorer: Knyttet til policy/kunnskap
 7. Foresight innen: Demografi, kunnskap og utvikling
 8. Strategiske aktiviteter

Disse områdene er igjen delt inn i flere Areas med sine utlysninger (se figur). 

AKTIVE UTLYSNINGER med frist 2. jan 2012  

Se følgende sentrale linker:

 

Linker til andre relevante Cooperation program

Health;  EnvironmentSecurityFood, Agriculture and Fisheries, and BiotechnologySpaceSience in Society

Inndeling i aktiviter og områder for noen finnes her.

 

Ideas (European Research Council, ERC)

ERC gir støtte til grensesprengende forskning (frontier researh) innenfor alle fagdisipliner. Dynamikk, kreativitet og fremragende forskning er i fokus. Prosjektene skal gjennomføres av individuelle forskerteam eller enkeltforskere i Europa. Ideas er ment å styrke den tematisk uavhengige forskningen i EUs 7. rammeprogram (FP7). Utvelgelsen vil skje i konkurranse på europeisk nivå og vil utelukkende være basert på vitenskapelig excellence. Det er svært vanskelig å få et ERC grant da konkurransen er veldig stor og ERC-status henger svært høyt.

En av ERCs målsettinger er at søknadsprosessen skal være enkel. ERC støtter forskning innenfor alle fagområder og oppmuntrer til tverrfaglige prosjekter. PI kan ha alle nasjonaliteter, men skal være tilknyttet en vertsinstitusjon (universitet eller annet forskningsutførende institusjon eller foretak) i EU-land eller EU-assosierte land. 

Tre typer Grants, tre fagdomener

ERC har to finansieringsordninger, Starting Independent Researcher Grants (Starting Grants) og Advanced Investigator Grants (Advanced Grants).

Seiv om ERC ikke har noen tematiske prioriteringer er både Starting- og Advance Grant delt inn i tre fagområder med ulike søknadsfrister for å lette søknadsbehandlingen. De tre fagområdene er:

 • Physical Sciences & Engineering (PE)
 • Life Sciences (LS)
 • Social Sciences & Humanities domain (SH)

Starting Independent Researcher Grants

Starting Grants retter seg mot unge lovende forskere som har ambisjoner om å bli ledende forskere eller er i ferd med å etablere sin egen uavhengige forskningsgruppe

Advanced Investigator Grants

Formålet med Advanced Grants er å støtte ledende etablerte forskere i verdensklasse. PI for søknader til Advanced Grants forventes å ha en imponerende '10 year track record' og en veldokumentert lederskaps profil.

AKTIVE UTLYSNINGER med frist 12. okt, 9. nov. og 24. nov. 2011 (Starting Ind. grant)

Se følgende sentrale linker:

 

People, Marie Curie actions

People inkluderer EUs ordninger for forskerutdanning, karriereutvikling og forskermobilitet. Disse implementeres i Marie Curie actions gjennom tre stipendsystem: Forskerutdanning, karriereutvikling og samarbeid mellom næringsliv og akademia

Marie Curie retter seg både mot enkeltforskere, til forskergrupper og institusjoner, til alle fagmiljøer og alle sektorer i og utenfor Europa. Marie Curie-aktivitetene er nå en av de mest kjente vitenskapelige stipendordninger i verden, og gir høy internasjonal anerkjennelse for kvalitet.

Dette er Marie Curie actions i 7RP:

 • Marie Curie Initial Training Networks (ITN): Flernasjonale nettverk av institusjoner og bedrifter med fokus på PhD-utdanning eller tilsvarende, kan etablere felles, strukturerte programmer/skoler, som også gir muligheter for å tilegne seg komplementær forskningskompetanse. Støtte gis til dekning av lønn for stipendiater, og til erfarne gjesteforskere. Dessuten kan kortere kurs og konferanser inngå i nettverkene.
 • Næringsliv og akademia partnerskapsstipender for å utvikle varig samarbeid om forskningsprosjekter (IAPP). Disse ordningene kan inneholde utveksling av medarbeidere, innleie av erfarne forskere til prosjektet, workshops og konferanser. Utstyrskostnader for SMBer kan legges til prosjektet.
 • Stipendiater søker enkelt direkte til nettverkene, som igjen har utlyst ledige stillingene på EURAXESS.
 • Individuelle europeiske stipend for mer erfarne forskere, i denne sammenhengen forstått som forskere med doktorgrad eller komplementær forskningserfaring. Tanken er at disse forskerne ved et utenlandsopphold skal tilegne seg kompetanse som setter dem i stand til å etablere sine egne forskerkarrierer. Forskerne søker EU direkte, eller i en ny form som introduseres i 7RP, nemlig til nasjonale eller internasjonale programmer som samfinansieres med EU.
 • Individuelle internasjonale stipend for samme målgruppe, men for opphold utenfor Europas grenser. Returstipend og reintegrasjonsmidler vil også være aktuelle virkemidler her, som under de rent europeiske ordningene.
 • Utveksling av forskningspersonale mellom europeiske forskningsinstitusjoner/bedrifter  og institusjoner i land som EU har vitenskapelig avtaler med (IRSES). Det gis bidrag til mobilitets- og reisekostnader for den europeiske partneren

 Følgende presentasjon gir en fin oversikt over Marie Curie Actions.

 

AKTIVE UTLYSNINGER med frist 12. jan 2012 (ITN) og 18. jan 2012 (IRSES).

Se følgende sentrale linker:


 

Verktøylinje

Det skjer på HiVe

Ingen aktiviteter

Høgskolen i Vestfold, Postboks 2243, N-3103 Tønsberg. Telefon: 33 03 10 00 Fax: 33 03 11 00
E-post: postmottak@hive.no
Abonner på nyheter fra www.hive.no Abonner på nyheter fra www.hive.no
Sosiale kanaler:  facebook  |  LinkedIn  |  flickr Google+ twitter  YouTube Vimeo

CorePublish publiseringsverktøy